Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Ingeval tussen de inhoud van de verschillende taalversies van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden een discrepantie zou blijken te bestaan, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde tekstversies.

Artikel 1: Definities
1.1  In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:
‘Opdrachtgever’: natuurlijke of rechtspersoon die met Isydisplay in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten overeenkomst of met Isydisplay een overeenkomst heeft gesloten;
 ‘Live Communication Event’: een beurs, tentoonstelling, congres, evenement of andere vorm van Live Communication;
‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden;
‘Overeenkomst’: overeenkomst tussen Isydisplay en de Opdrachtgever op grond waarvan Isydisplay in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;
‘Opdracht’: alle werkzaamheden die Isydisplay op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever dient te verrichten, daaronder begrepen de levering van diensten en zaken bij verkoop en/of verhuur;
‘Partij’: Isydisplay of Opdrachtgever afzonderlijk;
‘Partijen’: Isydisplay en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.
2.2  De toepasselijkheid van standaard-voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3  Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts eenmaal. Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan geldt
de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.
2.4  Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Isydisplay het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

Artikel 3: Offertes, totstandkoming Overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever
3.1  Tenzij de offerte anders vermeldt, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen.
3.2  Offertes geschieden schriftelijk.
3.3  De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien acceptatie van de offerte plaatsvindt binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn en acceptatie van de offerte Isydisplay heeft bereikt.
3.4  Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk door Isydisplay uitgebrachte offerte zijn aangebracht, dan komt de Overeenkomst in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde pas tot stand op het moment dat Isydisplay schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden en/of afwijkingen in te stemmen.
3.5  Een beschrijving van de Opdracht maakt deel uit van de offerte. Indien de beschrijving keuzemogelijkheden biedt voor de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, dan dient Opdrachtgever Isydisplay vóór of bij acceptatie van de offerte te informeren over de door hem gemaakte keuze(s). Indien Opdrachtgever zijn keuze(s) na acceptatie van de offerte kenbaar heeft gemaakt, dan bindt dit Isydisplay niet en is Isydisplay niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
3.6  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van Isydisplay, binden Isydisplay niet dan nadat en voor zover zij door Isydisplay schriftelijk zijn bevestigd.
3.7  Opdrachtgever zorgt ervoor dat Isydisplay tijdig beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Isydisplay voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft.
3.8  Isydisplay is niet gehouden de opdrachten en/of mededelingen, tekeningen, berekeningen, beramingen e.d. van Opdrachtgever en - voor zover aan de orde - de functionele geschiktheid van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Isydisplay verstrekte informatie juist en volledig is. Tekeningen, berekeningen en beramingen worden door Opdrachtgever steeds voorzien van de datum waarop deze door Opdrachtgever uitgegeven zijn. Tekortkomingen in de dienstverlening van Facilitair Bedrijf die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever kunnen Isydisplay niet worden toegerekend. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan Isydisplay verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Opdrachtgever vrijwaart Isydisplay voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens.
3.9  Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst meerwerk wordt overeengekomen, dan zullen de kosten van het meerwerk worden berekend aan de hand van de prijzen die golden bij het aangaan van de Overeenkomst, tenzij de prijzen daarna op grond van art. 5 van deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, in welk geval de nieuwe prijzen gelden. Isydisplay bevestigt schriftelijk dat er meerwerk overeengekomen is. Bezwaren tegen de juistheid van deze schriftelijke bevestiging dienen uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na verzending daarvan schriftelijk dan wel langs elektronische weg bij Isydisplay te worden ingediend. Wordt binnen de genoemde termijn geen bezwaar gemaakt, dan wordt (de juistheid van) de schriftelijke bevestiging geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
2: Toepasselijkheid
2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.
2.2  De toepasselijkheid van standaard-voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3  Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts eenmaal. Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan geldt
de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.
2.4  Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Isydisplay het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

Artikel 4: Annulering of wijziging
4.1  Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend wijzigen of annuleren, indien de beoogde wijziging of annulering uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de acceptatie van de offerte door Opdrachtgever Isydisplay heeft bereikt, hij dit aan Isydisplay kenbaar maakt en Isydisplay schriftelijk dan wel via elektronische weg met deze wijziging of annulering instemt.
4.2  Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever, is Isydisplay bevoegd alle kosten die zij reeds in het kader van de uitvoering daarvan heeft gemaakt, met een minimum van 20% van het totale geoffreerde bedrag, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3  Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever en in onderling overleg wordt gewijzigd, is Isydisplay gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijke overeengekomen levertijd zal in geval van wijziging niet meer van kracht zijn.
4.4  Isydisplay kan een offerte of een Overeenkomst uitsluitend annuleren, indien zij de beoogde annulering uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, dan wel binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, schriftelijk dan wel via elektronische weg aan Opdrachtgever kenbaar maakt.
4.5  Bij gedeeltelijke annulering blijft de offerte of Overeenkomst voor het restant intact.

Artikel 5: Prijzen
5.1  De prijzen voor de Opdracht zijn de prijzen zoals die in de offerte zijn weergegeven, tenzij zich omstandigheden na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor het uitvoeren van de Opdracht voordoen die tot een wijziging van de prijzen leiden.
5.2  Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Isydisplay :
-  gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;
-  gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres, magazijn of andere opslagplaats van Isydisplay ;
-  gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende lonen, salarissen en sociale lasten;
-  gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende prijzen van grond- en hulpstoffen;
-  gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende door derden aan Isydisplay berekende prijzen;
-  alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij Isydisplay in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever;
-  exclusief btw en de op dat moment ingevoerde in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten in binnen- en buitenland;
-  vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.3 Indien zich een wijziging van omstandigheden of verhoging van een of meer kostprijs-bepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is Isydisplay gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan Opdrachtgever. Isydisplay is hiertoe uitsluitend gerechtigd voor zover de verhoging Isydisplay ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn. Isydisplay maakt een wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk bekend onder opgave van de meer- of minderkosten.
5.4 Indien Isydisplay de overeengekomen prijzen verhoogt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop Isydisplay dit schriftelijk heeft medegedeeld bij aangetekend schrijven en derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft Isydisplay geen recht op een schadevergoeding. Indien Isydisplay al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
5.5 Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6: Kosten en vergoedingen
6.1 Indien de uitgebrachte offerte niet aanvaard wordt en daarom geen Overeenkomst tot stand komt, dan kan Isydisplay alle kosten die zij ter voorbereiding heeft gemaakt, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend voor het maken van foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen en tekeningen, te vergoeden, bij Opdrachtgever in rekening brengen. In dat geval is Opdrachtgever gehouden om die kosten aan Isydisplay te voldoen.
6.2  Indien er wel een Overeenkomst tot stand komt, dan zijn de in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten inbegrepen in de overeengekomen prijs.
6.3  Indien er geen Overeenkomst tot stand komt, maar Opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien Isydisplay daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en indien Opdrachtgever daarvoor, naast de in lid 1 van dit artikel genoemde kosten, een door Isydisplay vast te stellen redelijke vergoeding aan Isydisplay betaalt.

Artikel 7: Levering
7.1 De levering van de overeengekomen diensten en zaken vangt aan op het in de offerte of in schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden vermelde tijdstip.
7.2 De door Isydisplay opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. De door Isydisplay opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte dan wel de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Isydisplay vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Isydisplay is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te vergen medewerking.

Artikel 8: Inspectie en volbrenging Opdracht
8.1 Opdrachtgever is verplicht om te inspecteren of de Opdracht uitgevoerd is conform de beschrijving van de Opdracht. Isydisplay brengt Opdrachtgever er mondeling, schriftelijk dan wel langs elektronische weg van op de hoogte wanneer zij verwacht dat de Opdracht volledig zal zijn uitgevoerd en wanneer de inspectie plaats zal vinden.
8.2 Reclames dienen tijdens de inspectie onverwijld aan Isydisplay te worden gemeld. Indien de reclame als juist wordt beschouwd, zal Isydisplay binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. Hierna zal opnieuw inspectie plaatsvinden conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
8.3  De Opdracht wordt als volbracht beschouwd indien Opdrachtgever verzuimt om bij de aangekondigde inspectie aanwezig te zijn of indien tijdens de inspectie geen reclames gemeld worden.
8.4  Reclames n.a.v. een levering of geleverde goederen dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Isydisplay te worden gemeld.
8.5  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
8.6  Na het verstrijken van de termijn of na ingebruikname wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
8.7  Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
8.8  Isydisplay dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
8.9  Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Isydisplay, onder door Isydisplay te bepalen voorwaarden.
8.10  Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 9: Eigendom
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de uitvoering van de Opdracht geleverde zaken na volbrenging van de Opdracht eigendom van Isydisplay.
9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan Isydisplay op eigen kosten en uiterlijk binnen 12 (twaalf) uur na afloop van het Live Communication Event aan Isydisplay te retourneren. De zaken dienen in dezelfde staat te verkeren als waarin zij verkeerden bij levering daarvan door Isydisplay.
9.3  Indien Partijen zijn overeengekomen dat de in het kader van de Opdracht geleverde zaken in eigendom zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever, dan geschiedt de eigendomsoverdracht op het moment waarop Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst en alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze Overeenkomst, waaronder de daaruit voortvloeiende schade, rente en kosten.
9.4  Gedurende de periode zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is het Opdrachtgever verboden om de geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Isydisplay te bewaren. Voorts is Opdrachtgever verplicht de geleverde zaken gedurende deze periode afdoende te verzekeren.
9.5 Isydisplay is gerechtigd de geleverde zaken direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen en machtigt Isydisplay onherroepelijk alle locaties waar de eigendommen van Isydisplay zich bevinden te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van die zaken komen voor rekening van Opdrachtgever. Isydisplay is eveneens gerechtigd eventuele schade aan zaken op Opdrachtgever te verhalen of eventuele waardevermindering van zaken aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.6 Indien derden rechten op door Isydisplay onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde zaken te doen gelden, zal Opdrachtgever Isydisplay hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is tevens verplicht de beslaglegger of derden er schriftelijk van in kennis te stellen dat betreffende producten eigendom van Isydisplay zijn en Isydisplay een afschrift daarvan te verstrekken.

Artikel 10: Facturering en betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
10.2 Isydisplay is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is Isydisplay niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.
10.3  Betaling geschiedt in euro’s, op een door Isydisplay aan te geven wijze en zonder korting of verrekening, tenzij een tegenvordering door Isydisplay uitdrukkelijk wordt erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
10.4  Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting als genoemd in leden 1 en 2 van dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Isydisplay is
in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is Isydisplay gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen, tenzij de geldende wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval die rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
10.5 De vordering van Isydisplay tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra:
a.  De betalingstermijn is overschreden;
b.  Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;
c.  Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d.  Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Isydisplay maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 11: Risico
11.1 Na volbrenging van de Opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico gaat terug over op Isydisplay op het moment van aflevering door Opdrachtgever aan Isydisplay conform het bepaalde in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.
11.2  Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde zaken van Isydisplay onverwijld aan Isydisplay mede te delen en is gehouden de schade die aan die zaken is ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
11.3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport bij aflevering aan Isydisplay als bedoeld in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is de aansprakelijkheid van Isydisplay voor eventuele schade beperkt tot maximaal
€ 100,- per m³.
11.4 Zaken van Opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van Isydisplay of op de plaats waar de Opdracht door Isydisplay moet worden volbracht ter beschikking van Isydisplay te worden gesteld. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Isydisplay lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.
11.5  De zaken van Opdrachtgever dan wel van een derde in geval van huur, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht, alsmede de zaken van Opdrachtgever of een derde die bestemd zijn om in, aan, op of bij het geleverde te worden tentoongesteld, zullen door Isydisplay slechts naar de plaats van het Live Communication Event worden vervoerd, indien dat schriftelijk is overeengekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.6  Het transport van de in artikel 11.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde zaken, daaronder begrepen het laden en lossen, komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11.7  In de gevallen dat de zaken van Opdrachtgever door Isydisplay tegelijk met zaken van laatstgenoemde worden vervoerd, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan zaken, transportmiddelen of personen in dienst van Isydisplay als gevolg van enig gebrek aan de zaken van Opdrachtgever.
11.8  Het verblijf van de in lid 4 en 5 van dit artikel genoemde zaken in de ruimte waar het Live Communication Event plaatsvindt komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11.9  De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 4 van dit artikel bedoelde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.
11.10  Indien de opslag van de door Opdrachtgever op grond van artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden in eigendom verkregen zaken bij Isydisplay onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, dan geldt dat de opslag van de zaken volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt. Isydisplay
is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken. Opdrachtgever vrijwaart Isydisplay voor alle aanspraken van derden ter zake van iedere schade veroorzaakt door de Opdrachtgever in eigendom verkregen en bij Isydisplay in opslag staande zaken.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Isydisplay is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval.
12.2 Isydisplay is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijf onderbrekingen of stagnatie.
12.3  Isydisplay is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.
12.4  De vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever is pas opeisbaar nadat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Isydisplay heeft voldaan.
12.5  Opdrachtgever vrijwaart Isydisplay voor alle aanspraken van derden ter zake van door Isydisplay aan Opdrachtgever geleverde zaken, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
12.6  De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Isydisplay alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar gedane offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, maquettes, modellen en dergelijke, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Isydisplay niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
13.2  Opdrachtgever zal nimmer de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Isydisplay aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.
13.3  Opdrachtgever zal Isydisplay direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Isydisplay .

Artikel 14: Overmacht
14.1 Onder overmacht aan de zijde van Isydisplay is sprake indien Isydisplay verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van Isydisplay zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, leveranciers en/of onderaannemers van Isydisplay die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, storingen in de levering van energie en water in het bedrijf van Isydisplay en tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van het Live Communication Event of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit.
14.2  Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal Isydisplay Opdrachtgever daarover direct schriftelijk informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.
14.3  Isydisplay heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Isydisplay daardoor niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4  Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht niet vóór de opening van het Live Communicatie Event kan plaatsvinden, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Isydisplay heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
14.5 Indien Isydisplay bij het intreden van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op de Overeenkomst en/of alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of overige rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waar Isydisplay woonplaats heeft is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Geschillen tussen twee Facilitaire Bedrijven zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de eisende partij haar woonplaats heeft.

Artikel 16: Grafisch werk en prints
16.1 De wederpartij is gehouden ervoor zorg te dragen dat Isydisplay tijdig kan beschikken over alle benodigde informaties en documenten. De te reproduceren documenten en andere
stukken dienen in onberispelijke staat te verkeren, bij gebreke waarvan Isydisplay
gerechtigd is op kosten van de wederpartij de benodigde aanpassingen te maken om aldus een
perfect eindresultaat te garanderen.
16.2  Isydisplay garandeert een voor minimaal  90% kleurgetrouwe reproductie aan de hand
van PMS, CMYK, RGB, RAL of andere kleurproeven, werktekeningen en/of enig ander kleurreferentiemateriaal.
16.3  Bij gebreke van nadere aanwijzingen door de wederpartij zal de uitvoeringstechniek,
positionering, reproductie en algehele bewerking door Isydisplay als goed
huisvader/koopman worden bepaald.
16.4  Alle (tekst)correcties, nevenwerkzaamheden en aanvullende werkzaamheden welke niet deel
uitmaken van de overeenkomst worden als meerwerk tegen geldend uurtarief uitgevoerd.
16.5  Meerwerk dient mondeling en/of schriftelijk tussen Isydisplay en de wederpartij te
worden overeengekomen en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
16.6  Indien het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden, door een tussen partijen nader overeen te
komen wijziging van of aanvulling op de afgesproken werkzaamheden, zal worden beïnvloed, zal
Isydisplay de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Vrijblijvend advies?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies. Samen zorgen we voor een succesvolle presentatie van jouw merk of product.